نظام جدید تحصیلی

عنواننظام جدید تحصیلی
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
نویسندگاندفتر کل آموزش راهنمایی تحصیلی,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۴۸

شماره

دوره ۳۹ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۵-۴۷
پدیدآورندگان

تهیه کننده: دفتر کل آموزش راهنمایی تحصیلی

موضوعآموزش ابتدایی, آموزش دوره راهنمایی, آموزش فنی و حرفه ای, آموزش متوسطه, دفتر کل آموزش راهنمایی تحصیلی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح کامل دوره های تحصیلی ۱۲ ساله شامل ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه و اهداف و برنامه های آموزشی آن ها و شرح جداگانه ای از ویژگی های دوره راهنمایی تحصیلی .latest Nike Sneakers | GOLF NIKE SHOES