نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران

عنواننظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۳
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۱۳

شماره

س ۴ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۲-۶۳
موضوعآیین نامه ها, تعلیم و تربیت, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

نظامنامه ای مشتمل بر ۶ ماده است در تاریخ اول بهمن ۱۳۱۲ به تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی رسیده و شرایطی را برای دریافت کمک خرج معین می کند.Running sport media | Archives des Sneakers