نظامنامه شهریه محصلین مدارس غیرمجانی

عنواننظامنامه شهریه محصلین مدارس غیرمجانی
گونهمقاله
شماره دسترسی۹۰ن ا
نویسندگانتدین,
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۰۶
تاریخ نشر

مرداد و شهریور ۱۳۰۶

شماره

س ۳ ش ۵و۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳۰-۲۳۴
موضوعآیین نامه ها, تدین, تعلیم و تربیت, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

آیین نامه ی شهریه ی تحصیل در مدرسه های غیرمجانی به همراه دو ضمیمه در باره ی کنترل درآمدهای این مدرسه ها و تعهدنامه ی افرادی که تعهد به خدمت در آموزش و پرورش می دهند و در نتیجه به تحصیل رایگان می پردازند.
این نظامنامه در ۸ ماده در تاریخ۱۰ مهر ۱۳۰۶ ابلاغ شده است.Sports News | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival