نامه به سردبیر: تکالیف شاقی که کودک را از مدرسه بیزار میکند

عنواننامه به سردبیر: تکالیف شاقی که کودک را از مدرسه بیزار میکند
گونهمقاله
نویسندگانفیض محمدی, علی اشرف
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۲۵۶

زبان انتشارفارسی
موضوعبرنامه های درسی, رستاخیز, فیض محمدی، علی اشرف, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

انتقاد از سامانه ی آموزشی که کودک را از ۵ سالگی راهی آن می کنند، مرتبط نبودن مطالب کتاب های آموزشی با علوم و فنون پیشرفته و ضرورت تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه و یادگیری به شکل اختیاری.Authentic Sneakers | Nike