نامه ای از یک دوست

عنواننامه ای از یک دوست
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانحقیقی طلب, داریوش
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۶

شماره

دور دهم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعحقیقی طلب، داریوش, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نمایشگاه ها
متن کامل

گزارشی از برپایی نمایشگاهی از انتشارات فرهنگی کانون در دانشگاه کالیفرنیا به همراه ۱۲ کشور دیگر از خاورمیانه و آفریقا.Adidas shoes | Nike for Men