نامه اداری

عنواننامه اداری
گونهسند
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهامیرارجمند, لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک
سال انتشار۱۳۴۸
تاریخ نشر

۲۲آذر۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, لیلی آهی (ایمن‌), لیلی امیر ارجمند, منابع نوشتاری
متن کامل

ارسال ۱۰۰نسخه از کتاب های برگزیده سال ۱۳۴۷"قصه طوقی" ،"ماهی سیاه کوچولو"،دورازخانه "برای ممهور شدن به مهر شورا.