کاربرگه

Found 124 results
فیلترها: کلیدواژه is لیلی آهی (ایمن‌)  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
حمید کمپانی, آی‍ا ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ در ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ه‌ ف‍زون‍ی‌ گ‍رائ‍ی‍ده‌ اس‍ت‌ ؟. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۴ص, نوشته شده.
فریدون بدره ای, الیدور. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص‌, نوشته شده.
اسماعیل کدخدازاده, ب‍ازدی‍د از ن‍اش‍ران‌ اص‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌, ش ل‍ی‍ل‍ی‌ آه‍ی‌ (ای‍م‍ن‌) (استاد درس). آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, نوشته شده.
احمد سیف زرگر, ب‍ازدی‍د از ن‍اش‍ران‌ ک‍ت‍اب‌های ک‍ودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۸ص, نوشته شده.
پروین بلورچی, ب‍ح‍ث‌ ک‍وت‍اه‍ی‌ درب‍اره‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‌ رادی‍و. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص, نوشته شده.
[دانشجویان‌ کتابداری‌ دانشک‍ده‌ ع‍ل‍وم ‌تربیتی], پژوهش میدانی : نشریات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ ص, نوشته شده.
مصطفی رمضانی, راز کلمه‌ ها. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۷ص, نوشته شده.
لیلی آهی (ایمن), راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌داس‍ت‍ان‍ی‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, نوشته شده.
اسماعیل کدخدازاده, طرح‌ اج‍رای‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ودک‌ ب‍ا ب‍خ‍ش‌ ک‍ودک‍ان‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍رای‌ت‍ع‍طی‍لات‌ ن‍وروزی‌. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, نوشته شده.
فاطمه نصیری, ف‍ه‍رس‍ت‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود در س‍ال‌ ۴۷ - ۴۸ ن‍اش‍ری‍ن‌ ت‍ه‍ران‌. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۷ص, نوشته شده.
بدیع حیدری, گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د و م‍لاق‍ات‌ ب‍ا ن‍اش‍ران‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۵ص‌, نوشته شده.
دانشجویان‌ کتابداری‌ دانشک‍ده‌ ع‍ل‍وم ‌تربیتی دانشگاه‌ ته‍ران, گ‍زارش‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ فریدون ب‍دره‌ای‌ ،ن‍اش‍ر م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, نوشته شده.
متین دخت سپهری, گ‍زارش‍ی‌ از ج‍ری‍ان‌ ب‍ازدی‍د و م‍ذاک‍ره‌ ب‍ا پ‍ن‍ج‌ ن‍اش‍ر ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۲ص, نوشته شده.
فرزانه شاپوریان, گ‍زارش‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۱ص, نوشته شده.
شهلا هاشمی یگانه, گزارش کتاب سرافینا. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص, نوشته شده.
منیژه علامه, گزارش وانتقاد از ناشرین کتب ادبیات کودکان ونوجوانان. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۹ص, نوشته شده.
دانشجویان‌ کتابداری‌ دانشک‍ده‌ ع‍ل‍وم ‌تربیتی دانشگاه‌ ته‍ران, م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا آق‍ای‌ آزاد درب‍اره‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ون‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ک‍ودک‍ان‌. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, نوشته شده.
دانشجوی کتابداری دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران, م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا ح‍یدری‌ درب‍اره‌ ف‍ع‍الیت‌ ه‍ای‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍اراتی خ‍وارزمی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, نوشته شده.
لیلی آهی (ایمن), ملاکهای ارزشیابی کتابهای مصور کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, نوشته شده.
لیلی آهی (ایمن), ملاکهای سنجش کتابهای غیرداستان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, نوشته شده.
اسماعیل کدخدازاده, موش و گربه. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۵ص‌, نوشته شده.
مهری احمدی زه‍را ام‍یری, نسریندخت سعیدایی, نتیجه یکساعت گفت وشنود. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, نوشته شده.
۱۳۷۲
لیلی آهی (ایمن), نقش شعر در زندگی اطفال زمان ما. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۲۰۳]–۲۱۲, ۱۳۷۲.
۱۳۶۳
بامبرگر، ریچارد و آهی (ایمن), لیلی, پرورش انگیزه مداوم خواندن و عادت به مطالعه. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٣١] – ٣٥, ۱۳۶۳.
لیلی آهی (ایمن), چگونه برای اطفال کتاب بنویسیم. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٥٧]–٦١, ۱۳۶۳.
لیلی آهی (ایمن), داستانهای تخیلی برای کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٠٥] – ١٠٦, ۱۳۶۳.
۱۳۵۹
ویل, هر که پیدا کرد مال خودش. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٢٨]ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۸
لیلی آهی (ایمن), پالتو قرمز. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
شهلا رازپوش و آهی (ایمن), لیلی, بررسی مفاهیم اجتماعی در کتابهای مناسب کودکان در ایران. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
الهه سیداحمدیان و آهی (ایمن), لیلی, بررسی مفاهیم و رفتارهای اجتماعی در کتابهای مناسب نوجوانان. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
کریم امامی, س‍ف‍ره‍ای‌ دور و دراز ه‍ام‍ی‌ و ک‍ام‍ی‌ در وطن‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۷.
مجید موسوی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست توصیفی کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان بر اساس فهرست شورای کتاب کودک (از آغاز سال ۱۳۵۱ تا پایان سال ۱۳۵۶), ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
سیمین ضرابی, قصه نویسی از آمریکا تصویرگری از دانمارک. تماشا, ص ۹۴-۹۶, ۱۳۵۷.
لیلی آهی (ایمن), گذری در ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ١٠، ١٧٥ ص, ۱۳۵۷.
فروغ غدیری, مهدکودک های فرزندان زنان کارمند. آرش‍ی‍و ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران, ص ۳ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
لیلی آهی (ایمن) و ضرابی, سیمین, از ادبیات کودکان چه می دانیم ؟. پیک معلم و خانوده, ص ٣٤-٣٧, ۱۳۵۶.
ایرج جهانشاهی, پ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۶.
ایرج جهانشاهی, پ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۶.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, تدریس ادبیات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۶.
کریم امامی, درخواست بررسی کتاب. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۶.