کاربرگه

Found 12 results
فیلترها: کلیدواژه is لیلی امیر ارجمند  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
داودالله وردی نیک, مقدم, فریدون معز, و امیرارجمند, لیلی, فیلمشناسی تحلیلی فیلمهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ١٠١ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
هانری بوسکو, پسر و رود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۱۲۹ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
لیلی امیرارجمند, مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از گذشته و آینده سخن می گوید, در هر روستا یک کتابخانه دایر می کنیم ". آیندگان, ص ۵-۸, ۱۳۵۳.
۱۳۴۸
لیلی آهی (ایمن), بهترین کتاب سال. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۸.
لیلی آهی (ایمن), نامه اداری. آرشیو شورای کتاب کودک, ص ۱ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
لیلی آهی (ایمن), بینال براتیسلاوا. آرشیو شورای کتاب کودک،موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
لیلی امیرارجمند, انعکاس فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱۰ص, ۱۳۴۶.
لیلی امیرارجمند, پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍خ‍ارج‌ ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۴۶.
لیلی امیرارجمند, کتاب های درسی ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍دی‍د. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
لیلی امیرارجمند, مسابقه شرح حال نویسی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۵ص, ۱۳۴۵.