معارف چه می کند ؟

عنوانمعارف چه می کند ؟
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۲۸ (۱۲۰۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعتنبیه کودکان, ساختمان های آموزشگاهی, کوشش, مدرسه ها, معلمان, مقاله
متن کامل

نقدی بر وضعیت آموزش و پرورش و مدرسه ها در ایران، در زمینه ی نارسایی مطالب کتاب های درسی، تنبیه بی دلیل کودکان، استفاده از افراد غیر کارشناس به عنوان ناظم و معلم، نادرستی شیوه های آموزش و وضعیت نابسامان ساختمان های مدرسه ها به ویژه در زمستان.short url link | Shop: Nike