مدرسه کارخانه آدم سازی نیست

عنوانمدرسه کارخانه آدم سازی نیست
گونهمقاله
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨ - ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ٣٠ شهریور ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٧
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش و پرورش, کیهان, مقاله
متن کامل

انسان ها مواد اولیه نیستند تا بتوانیم آن ها را در مدرسه، که به کارخانه تشبیه شده است، به هر شکلی که می خواهیم درآوریم. مدرسه جای شناخت و پرورش انسان ‌هاست. باید توانایی شاگردان را در فراگیری مهارت های مختلف شناخت و بعد همان توانایی ها را پرورش داد.Sports Shoes | NIKE AIR HUARACHE