متحدالمآل

عنوانمتحدالمآل
گونهسند
شماره دسترسی ۶۱۰ت
فرستندهمعارف, مدیرکل وزا
گیرندهاداره معارف و اوقاف آذربایجان,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۵
تاریخ نشر

۱۲تیر ۱۳۱۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره معارف و اوقاف آذربایجان, ارامنه, زبان آموزش, زبان ملی, سند, مدرسه اقلیت های دینی, مدیرکل وزارت معارف, منابع نوشتاری
متن کامل

ابلاغ دستور ممنوعیت استفاده از نطق، خطابه و خواندن سرود به زبان ارمنی در مدارس ارامنه.Sports Shoes | Air Jordan Release Dates Calendar