کاربرگه

Found 48 results
فیلترها: کلیدواژه is مدرسه اقلیت های دینی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۷
اسفندیاری, ت‍اس‍ی‍س‌ ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ کلیمی ها. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۲۷.
۱۳۱۵
جشن مدرسه، اصفهان. ۱۳۱۵.
مدیرکل وزا معارف, متحدالمآل. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۵.
۱۳۱۳
وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, نشان دبستان اردشیر. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۳.
۱۳۱۲
اداره تعلیمات ولایات, برنامه تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۱۲.
اداره کل معارف. دایره تعلیمات عمومی, ساعات تدریس زبان فارسی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت, ساعات تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
میرزایانی, نامه خصوصی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
۱۳۰۷
احمد محسنی, استفاده از زبان فارسی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۷.
مدرسه کلیمیان بیجار. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۰۷.