کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is زبان ملی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۰
اداره فرهنگ آذربایجان, تاسیس کودکستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۳۰.
۱۳۲۵
ناتل خانلر پرویز, تازیانه عبرت. سخن, ص ۸۱-۸۶, ۱۳۲۵.
۱۳۱۵
مدیرکل وزا معارف, متحدالمآل. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۵.
۱۳۱۲
اداره کل معارف. دایره تعلیمات عمومی, ساعات تدریس زبان فارسی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت, ساعات تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
میرزایانی, نامه خصوصی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
۱۳۰۷
احمد محسنی, استفاده از زبان فارسی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۷.
۱۳۰۴
کفیل ایالت آذربایجان, کنگره زبان فارسی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۴.