ش‍ه‍ادت‌ن‍ام‍ه‌ دوره‌ اول‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ م‍ت‍وس‍طه‌

عنوانش‍ه‍ادت‌ن‍ام‍ه‌ دوره‌ اول‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ م‍ت‍وس‍طه‌
گونهسند
شماره دسترسی۵۳۳ت‌
فرستندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
گیرندهتجارتچی, عفت
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۱۱
تاریخ نشر

آذر ۱۳۱۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعآموزش متوسطه, سند, عفت تجارتچی, گواهی نامه آموزشی, منابع نوشتاری, وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
متن کامل

ش‍ه‍ادت‌ن‍ام‍ه‌‌ی دوره‌ی‌ اول‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ م‍ت‍وس‍طه‌ عفت تجارتچی دانش آموز "مدرسه متوسطه دختران" با سه امضای وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، رئیس کل معارف تعلیمات، و رئیس امتحانات.Best jordan Sneakers | Nike Shoes, Sneakers & Accessories