س‍ف‍ره‍ای‌ دور و دراز ه‍ام‍ی‌ و ک‍ام‍ی‌ در وطن‌

عنوانس‍ف‍ره‍ای‌ دور و دراز ه‍ام‍ی‌ و ک‍ام‍ی‌ در وطن‌
گونهسند
شماره دسترسی۴۳۶ت‌
فرستندهامامی, کریم
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۷
تاریخ نشر

۶فروردین ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, کریم امامی ( مدیر عامل سروش ), لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

فرستادن ‌ ده‌ ن‍س‍خ‍ه‌ از نشریه ‌ " س‍ف‍ره‍ای‌ دور و دراز ه‍ام‍ی‌ و ک‍ام‍ی‌ در وطن‌ "ب‍ه‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌ به وسیله انتشارات سروش .Sports brands | Nike Running