کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: پدیدآورنده is کریم امامی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
کریم امامی, س‍ف‍ره‍ای‌ دور و دراز ه‍ام‍ی‌ و ک‍ام‍ی‌ در وطن‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
کریم امامی, درخواست بررسی کتاب. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
شرلی میلر, پرنده شناسی. انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی, تهران, ص ۳۶ص, ۱۳۵۴.
شرلی میلر, پرنده شناسى. انجمن ملى حفاظت منابع طبیعى و نیروی انسانی, تهران, ص ۳۶ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۱
کریم امامی, ت‍ق‍وی‍م‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.