سی افسانه: از افسانه‏های محلی اصفهان

عنوانسی افسانه: از افسانه‏های محلی اصفهان
گونهکتاب
پدیدآورندگانامینی, امیرقلی
پدیدآورندگان همکارهنرهای زیبای کشور,
متن کامل

مجموعه ی ۳۰ افسانه، شامل: استر رویه را نگاه می ‏دارد و رویه استر را؛ جوان و دختر وزیر یا نتیجه جوانمردی؛ تنبل پای درخت زردالو؛ و....