سفر خیال انگیز من

عنوانسفر خیال انگیز من
گونهکتاب
پدیدآورندگانمینلی (حبیبی), سیلوانا
متن کامل

نوجوانى در خیال خود به سیارات مختلف سفر مى کند.او میخواهد با ماده اى عجیب شکل ظاهرى موجودات را تغییر دهد.