کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های ایتالیایی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
لئو لیونی, م‍اه‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و. س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌, تهران, ص (۲۴)ص‌, نوشته شده.
۱۳۵۶
لئو لیونی, پرنده طلائی. اشرفی, تهران, ص [۳۲]ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۳
لئو لیونی, ماهى فقط ماهى است. پدیده, تهران, ص [۳۰] ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
فریدون کار, اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ خ‍واب‌, م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۰ داس‍ت‍ان‌ آم‍وزن‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ازادب‍ی‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌, تهران, ص ۱۶۸ ص, ۱۳۵۲.
سیلوانا مینلی (حبیبی), سفر خیال انگیز من. نیل, تهران, ص ١١٣ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
لئو لیونی, سوئى مىماهى سیاهه. پدیده, تهران, ص [۳٠] ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
کارلو کولودی, میمون گلی کوچولو. نشر اندیشه, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
کارولین بانکرفت, افسانه‏هائى از کشورها. پدیده, تهران, ص ٧٢ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۶
سرژیرو کوفیف, پی‌تر و گرگ‌. پدیده‌, تهران, ص ۵۹ ص‌, ۱۳۴۶.