سالگرد پیک

عنوانسالگرد پیک
گونهمقاله
شماره دسترسی٦٩٥٥
نویسندگانجهانشاهی, ایرج
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٥-١٣٧٠

ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

نیمه اول دی ١٣٤٧

شماره

دوره ٥ ش ٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٨٣-١٨٥
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیک (نشریه), پیک معلم و خانواده, جهانشاهی، ایرج, مقاله
متن کامل

مختصری از فعالیت های دوره ی چهار ساله ی انتشار مجله های "پیک". اهداف و چگونگی تشکیل مرکز تهیه خواندنیهای نوسوادان و نتیجه ی پژوهش این مرکز درباره ی میزان سواد شهری و روستایی.