کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: پدیدآورنده is ایرج جهانشاهی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۰
ایرج جهانشاهی, جهانشاهی قاجار، ایرج, ش آموزگار، نويسنده، مترجم، ويراستار و مدير نشريه هاي پيك. ۱۳۷۰.
۱۳۵۶
ایرج جهانشاهی, پ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۶.
ایرج جهانشاهی, پ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۶.
آرتور بارون و جهانشاهی, ایرج, درخت من. پیك نوجوانان, صص ۸-۱۳, ۱۳۵۶.
ایرج جهانشاهی, کودک و کتاب. پیک معلم و خانواده, ص ٦-٢٠, ۱۳۵۶.
لیلی آهی (ایمن), ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ کتاب‌ ف‍ران‍ک‍ف‍ورت. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۱
لیلی آهی (ایمن), سومین سمینار ادبیات کودکان ونو جوانان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
ایرج جهانشاهی, راهنمای سالم: تقویم معلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۹۹-۳۰۲, ۱۳۵۰.
ایرج جهانشاهی, راهنمای معلم: ارزشیابی تحصیلی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۳۴-۲۴۰, ۱۳۵۰.
ایرج جهانشاهی, راهنمای معلم: روشی برای تدریس. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۰۷-۱۱۳, ۱۳۵۰.
ایرج جهانشاهی, طرح و نقشه برای تدریس. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۵-۳۹, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
ایرج جهانشاهی و وزیری, فردوس, پیک کودک, دو هفته یکبار ج. وزارت آموزش و پرورش، فرانکلین, تهران, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
ایرج جهانشاهی, سالگرد پیک. پیک معلم و خانواده, ص ١٨٣-١٨٥, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
ایرج جهانشاهی, ش‍‍اخ‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍ل‍وس. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌ خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۳۱ص‌, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
ایرج جهانشاهی, مفتش، بازرس، راهنمای تعلیمات. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۹۵-۱۰۵, ۱۳۴۴.