سازمان انتشارات کانون در یکسال چه کرده است ؟

عنوانسازمان انتشارات کانون در یکسال چه کرده است ؟
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

١٤ اردیبهشت ١٣٤٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤-٥
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), مقاله
متن کامل

شرح آغاز به کار سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چگونگی پخش و فروش آن، بیان خط مشی و هدف این سازمان در انتخاب کتاب هایی که منتشر می کند و اشاره به برنامه ها ی سازمان انتشارات برای سال آینده.