درباره مرکز آموزش فیلمسازی نقاشی متحرک

عنواندرباره مرکز آموزش فیلمسازی نقاشی متحرک
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانزرین کلک, نورالدین
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۶-

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

فروردین ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۹، ۸]
موضوعزرین کلک، نورالدین, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

مقدمه ای کوتاه درباره ی نقاشی متحرک یا کارتون در ایران و اشاره به پیشقدم بودن کانون پرورش فکری کودکان در ایجاد محیطی برای کار و آموزش نقاشی متحرک در ایران و معرفی مرکزی که از سوی کانون برای آموزش نقاشی متحرک شروع به کار کرده و برنامه ی آموزشی آن.