داستان کودکان: ملکه زرین دشت

عنوانداستان کودکان: ملکه زرین دشت
گونهمقاله
نویسندگانگریم, ویلهلم کارل, گریم, یاکوب لودویگ کارل
Corporate Authorsآفرین,
متن کامل

کوتوله ای به تاجر ورشکسته ای کمک می کند تا ثروتمند شود و در عوض پس از ۱۲ سال پسر تاجر را با خود به قصری می برد که مارسیاهی ملکه ی آن است. پسر به مار کمک می کند تا به شکل اولش برگردد و با او ازدواج می کند. پس از مدتی ملکه اورا ترک می کند و می خواهد با شاه همسایه ازدواج کند که تاجرزاده، پادشاه را می کشد، با ملکه آشتی می کند و با هم به فرمانروایی کشور زرین می پردازند.