تکین، بدرالملوک

عنوانتکین، بدرالملوک
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانتکین, بدرالملوک
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٧-١٣٦٦

شهرتبامداد
سال آغاز۱۳۶۶
زبان انتشارفارسی
نقشنویسنده/‌ مترجم
موضوعبدرالملوک تکین, سرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, مترجم, نویسنده
تاریخ نشر

١٢٧٧-١٣٦٦

متن کامل

بدرالملوک تکین نامدار به بامداد فرزند حاجی آقاخان تکینی در سال ۱۲۷۷ش. در تهران زاده شد. پدرش از مجاهدان دوره‌ مشروطیت بود که روح آزادیخواهی و آزادمنشی را در دخترش نیز دمید. بامداد دوره‌ی ‌ابتدایی آموزش خود را همراه با یادگیری زبان فرانسه نزد آموزگار خانگی گذراند. در سال ۱۲۹۶ش. با نخستین گروه دختران به دارالمعلمات رفت. به سال ۱۳۰۴ معاون دارالمعلمات شد. از ۱۴ سالگی در نشریه‌های "ایرانشهر" و "فرنگستان" که در بیرون از ایران چاپ می‌شدند، مقاله می‌نوشت و با روزنامه‌های ...buy shoes | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp