کاربرگه

Found 161 results
فیلترها: کلیدواژه is سرگذشتنامه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مهدی آذریزدی, آذریزدی، مهدی, ش نویسنده / بازنویس. نوشته شده.
آشنایی با دو نویسنده و شاعر که آثارشان را به کودکان اختصاص داده اند, از ایران: عباس یمینی شریف، از سوئد: آسترید لیندگرن ". ماهنامه شورای کتاب کودک , صص ۲-۴, نوشته شده.
حسین بن عب سینا, ابن سینا، حسین بن عبدالله, ابوعلی سینا / حجه الحق / شرف الملک / شیخ الرئیس, ش نویسنده. نوشته شده.
عبدالله بن مقفع, ابن مقفع ، عبدالله بن دادویه, ش نویسنده / مترجم. نوشته شده.
مسعود بن ابی بکر ابونصر فراهی, ابونصر فراهی، مسعود بن ابی بکر, ش شاعر. نوشته شده.
لئونی تاشچیان, تاشچیان، لئونی, ش تصويرگر. نوشته شده.
عبدالرحمن بن احمد جامی, جامی، عبدالرحمن بن احمد, ش شاعر. نوشته شده.
محمد رضا جعفری, جعفری، محمد رضا, ش مترجم، سرپرست كتاب‌هاي طلا‌يي در انتشارات اميركبير. نوشته شده.
محمود جواد پور, جوادی پور، محمود, ش نقاش. نوشته شده.
محمود حکیمی, حکیمی، محمود, ش نویسنده. نوشته شده.
نسیم خاکسار, خاکسار، نسیم, ش نويسنده. نوشته شده.
مرتضی رضوان, رضوان، مرتضی, ش نویسنده،آموزگار. نوشته شده.
عبیدالله عبید زاكانی‌, زاکانی، عبیدالله, عبید, ش شاعر / نویسنده. نوشته شده.
محمد زمان زمانی, زمانی، محمد زمان, ش نقاش. نوشته شده.
اسماعیل سعادت, سعادت، اسماعیل, ش نویسنده، مترجم، سردبير پيك دانش‌آموز و عضو شوراي نويسندگان نشريه‌هاي پيك. نوشته شده.
مصلح بن عبدالله سعدی, سعدی، مصلح بن عبدالله, ش شاعر. نوشته شده.
جمال الدین اسدآبادی, سید جمال الدین اسد آبادی, ش نویسنده. نوشته شده.
علی اکبر صادقی, صادقی، علی‌ اکبر, ش تصویرگر. نوشته شده.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, صنعتی، مهدخت, ش نويسنده، مترجم، سردبير پيك دانش‌آموز و عضو شوراي نويسندگان نشريه‌هاي پيك. نوشته شده.
داریوش عباداللهی واحد, عباداللهی واحد، داریوش, ش نويسنده. نوشته شده.
محمد بن ابراهیم عطار, عطار، محمد بن ابراهیم, ش شاعر / نویسنده. نوشته شده.
کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی, عنصرالمعالی ، کیکاوس بن اسکندر, ش نویسنده. نوشته شده.
امام ابوحا محمدغزالی, غزالی، امام ابوحامد محمد, ش نویسنده. نوشته شده.
فریده فرجام, فرجام، فریده, ش نويسنده. نوشته شده.
ابوالقاسم فردوسی, فردوسی، ابوالقاسم, ش شاعر. نوشته شده.
امین فقیری, فقیری، امین, ش نویسنده. نوشته شده.
قدسی قاضی نور, قاضی‌نور، قدسی, ش نويسنده. نوشته شده.
محمود کیانوش, کیانوش، محمود, ش شاعر، نويسنده. نوشته شده.
لیلی گلستان, گلستان، لیلی, ش مترجم،مسئول برنامه كودك تلويزيون و برنامه‌های ادبی نوجوان در راديو و تلويزيون. نوشته شده.
م‍رک‍ز ت‍ول‍ی‍د ت‍ئ‍‍ات‍ر و ت‍ئ‍‍ات‍ر ‌ع‍روس‍ک‍‍ی‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, تهران, ص (٣٨) ص, نوشته شده.
محمود بن یوسف مازندرانی (مفتاح الملک), مازندرانی، محمود بن یوسف, ش نویسنده/‌ شاعر. نوشته شده.
یحیی مافی, مافی، یحیی, ش مدیر مدرسه. نوشته شده.
فرشید مثقالی, مثقالی، فرشید, ش تصويرگر. نوشته شده.
جواد مجابی, مجابی، جواد, ش نويسنده، شاعر. نوشته شده.
محمد باقر بن محمد تقی مجلسی, مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی, ش نویسنده. نوشته شده.
شمس الملوک مصاحب, مصاحب، شمس الملوک, ش مترجم/ نویسنده. نوشته شده.
هنگامه مفید, مفید، هنگامه, ش بازيگر. نوشته شده.
غلامعلی مکتبی, مکتبی، غلامعلی, ش تصويرگر. نوشته شده.
فرزانه منصوری تهرانی مقدم (ابراهیمی), منصوری تهرانی مقدم، فرزانه, ش مترجم، آموزگار. نوشته شده.
نورالهدی منگنه, منگنه، نورالهدی, ش روزنامه نگار، فعال حقوق زنان، نویسنده، آموزگار، شاعر، نویسنده. نوشته شده.