بهار

عنوانبهار
گونهمقاله
نویسندگاننیما یوشیج,
متن کامل

شعر "بهار"، شعری است خطاب به کودکان در توصیف طبیعت در زمان آمدن بهار. شعر دوم، با نام "آواز قفس" از زبان بلبلی است که در قفس است.