بهار

عنوانبهار
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگاننیما یوشیج,
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۶-۱۳۳۸

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

[ ۱۳۳۶ ]

شماره

س ۵، دوره ۲ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۹-۳۰]
موضوعادبيات تاليف, سپیده فردا, شعر, مقاله, نیما یوشیج
متن کامل

شعر "بهار"، شعری است خطاب به کودکان در توصیف طبیعت در زمان آمدن بهار. شعر دوم، با نام "آواز قفس" از زبان بلبلی است که در قفس است.