کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: کلیدواژه is نیما یوشیج  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۴
شهرام رجب زاده, درآمدی بر شناخت فضاهای کودکانه در شعر فارسی. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان, ص ٦-٢١, ۱۳۷۴.
۱۳۵۶
نیما یوشیج و مه وش, از شاعران زمان ما : توفان. پیک دانش آموز, ص [٢١], ۱۳۵۶.
نیما یوشیج و لیونی, بهار در افسانه نیما. پیک دانش آموز, ص [٣٢], ۱۳۵۶.
بهار در نظر شاعران. پيک نوجوانان, ص ۷, ۱۳۵۶.
سیروس طاهباز, قدیمیترین شعر برای کودکان. فصلنامه کانون, صص ۴۳-۵۶, ۱۳۵۶.
۱۳۵۰
نیما یوشیج, آمد بهاران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۰.
نیما یوشیج, بهار. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳], ۱۳۵۰.
غلامرضا امامی, رویدادها : ستایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از خادمان ادبیات کودکان ایران : ۲. نیما. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۶-۷, ۱۳۵۰.
۱۳۳۸
علی اسفندیاری, اسفندیاری، علی, نیما یوشیج, ش شاعر/نویسنده. ۱۳۳۸.
۱۳۳۶
نیما یوشیج, بهار. سپیده فردا, صص [۲۹-۳۰], ۱۳۳۶.