افسانه پلی میان جهان خیال و جهان واقع

عنوانافسانه پلی میان جهان خیال و جهان واقع
گونهمقاله
شماره دسترسی۸۱ن ا
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۳-۱۳۳۶

ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

نیمه دوم آبان ماه ۱۳۴۷

شماره

دوره ۵ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰۴-۱۰۶
موضوعافسانه ها, پیک معلم و خانواده, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

اشاره به لزوم توجه به افسانه و اهمیت آن در آموزش و پرورش کودک، پروش احساسات و تخیل او و آموزش نکات اخلاقی. در ادامه نظرات گوناگونی که درباره ی تاثیر افسانه بر کودکان وجود دارد را بیان کرده و به شماری دیگر از اثرات مفید افسانه ها در شخصیت کودکان اشاره می کند.affiliate tracking url | Nike