اطلاعات مختصری از سازمان تربیتی

عنواناطلاعات مختصری از سازمان تربیتی
گونهمقاله
عنوان فرعیح‍م‍‍ای‍ت‌ ‌از ک‍ودک‍‍ان‌ ر‌ه‍‍ا ش‍ده‌ و ‌اطف‍‍ال‌ ب‍‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ "
ناشرفردوسی
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤٢-٤٣
موضوعآموزش حرفه ای, آموزشگاه ها, پرورشگاه ها, سازمان تربیتی شهرداری تهران, كودکستان ها, نهادهای اجتماعی
متن کامل

شرح فعالیت های بخش های مختلف سازمان تربیتی شهرداری تهران در حمایت و سرپرستی از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در تهران.Best Nike Sneakers | Air Jordan