کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: کلیدواژه is نهادهای اجتماعی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جواد مدیرنیا و کاتوزیان, ناصر, حقوق کودک. دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی, تهران, نوشته شده.
۱۳۵۲
اطلاعات مختصری از سازمان تربیتی, ح‍م‍‍ای‍ت‌ ‌از ک‍ودک‍‍ان‌ ر‌ه‍‍ا ش‍ده‌ و ‌اطف‍‍ال‌ ب‍‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ ". فردوسی, ص ٤٢-٤٣, ۱۳۵۲.
۱۳۳۳
درخشان, گ‍روه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۳۳.