کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is آموزش حرفه ای  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
اطلاعات مختصری از سازمان تربیتی, ح‍م‍‍ای‍ت‌ ‌از ک‍ودک‍‍ان‌ ر‌ه‍‍ا ش‍ده‌ و ‌اطف‍‍ال‌ ب‍‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ ". فردوسی, ص ٤٢-٤٣, ۱۳۵۲.