اصلاح برنامه مدارس ابتدائی

عنواناصلاح برنامه مدارس ابتدائی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۵

شماره

س ۳، دوره ۲ ش ۳-۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۶۱]-۶۸
موضوعاساسنامه, اصلاح برنامه درسی, اصلاحات آموزشی, سپیده فردا, مقاله
متن کامل

اشاره به نکاتی که در زمان انجام اصلاحات باید به آن های توجه داشت، خلاصه ای از نکات مفید برنامه ی تحصیلی دبستان ها، برگرفته از اساسنامه آموزش و پرورش. در ادامه به نقائصی که در برنامه ی درسی مدرسه ها و جود دارد، اشاره شده و پیشنهادهایی برای انجام اصلاحات ارائه شده استSportswear Design | jordan Release Dates