ارسال کتاب ال‍ت‍ربیه‌ فی ال‍ق‍ص‍ص‌

عنوانارسال کتاب ال‍ت‍ربیه‌ فی ال‍ق‍ص‍ص‌
گونهسند
شماره دسترسی۲۳ت‌
فرستندهمصر), شفیق‌ (م‍د
گیرندهوزیر فرهنگ,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۷
تاریخ نشر

۱۴فروردین ۱۳۱۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, ش‍ف‍ی‍ق‌ (م‍دی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍ر), شفیق‌ (م‍دی‍ر ک‍ت‍ابخان‍ه‌ و چ‍اپ‍خانه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ مصر), شفیق‌ (م‍دی‍ر کت‍ابخان‍ه و چ‍اپ‍خانه‌ ف‍رهن‍گ‌ مصر), کتاب درسی, منابع نوشتاری, وزیر فرهنگ
متن کامل

ارسال ک‍ت‍اب‌ "ال‍ت‍ربیه‌ فی ال‍ق‍ص‍ص‌" کتاب رسمی وزارت فرهنگ مصر و پیشنهاد آن کتاب برای استفاده در برنامه های تدریس عربی در وزرات فرهنگ .bridgemedia | Air Jordan