کاربرگه

Found 11 results
فیلترها: کلیدواژه is وزیر فرهنگ  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۱
محمد امین ریاحی, ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۶ص‌, ۱۳۴۱.
۱۳۳۷
وزیر کشور, کمیسیون نام‌گذاری اطفال. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
جبار باغچه بان, اهدا وسیله نقلیه. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
وزیر فرهنگ, حکم اداری. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۵.
وزیر فرهنگ, نامه مرخصی. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
محمود مهران, اجازه تأسیس دبستان پسرانه روش نو, ش وزیر فرهنگ. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۳۴.
وزیر فرهنگ, حکم اداری وزارت فرهنگ. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۱
حسین علا, ‌انجمن ملی ایرانی ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍ان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۶ص‌, ۱۳۳۱.
۱۳۳۰
اداره فرهنگ آذربایجان, تاسیس کودکستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۳۰.
۱۳۲۸
وزیر فرهنگ, دانش آموز. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۲۸.
۱۳۱۷
شفیق‌ (م‍د مصر), ارسال کتاب ال‍ت‍ربیه‌ فی ال‍ق‍ص‍ص‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۱۷.