کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: کلیدواژه is سال جهانی کتاب (۱۹۷۲)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
کتاب برای همه : برنامه ی عمل. فصلنامه کانون, صص ۳-۳۲, ۱۳۵۶.
۱۳۵۱
داریوش حقیقی طلب, به مناسبت هفته ی کتاب در سال بین المللی کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۹-۲۰, ۱۳۵۱.
مایندرت دویونگ و سعید, فروغ, پیام بین المللی به مناسبت روز جهانی کتاب کودک، ۱۴ فروردین ۱۳۵۱, دوستی بنام کتاب پیدا کن ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۴، ۲۰, ۱۳۵۱.
روز جهانی کتاب، سال جهانی کتاب. پیک معلم و خانواده, ص ۴۳۸-۴۴۰, ۱۳۵۱.
رویدادها : جلسه ی سال بین المللی کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۴, ۱۳۵۱.
علی میرزایی, سال جهانی کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۹, ۱۳۵۱.
مراسم سال جهانی کتاب در ایران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۳, ۱۳۵۱.