کاربرگه

Found 107 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان امریکایی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جک لندن, آوای وحش. غزالی, تهران, ص ٢٢٤ص, نوشته شده.
بازوی بریده شده. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
جک لندن, پ‍س‍ر آف‍ت‍اب‌. كانون معرفت, تهران, ص ۲۴۰ ص, نوشته شده.
مارک تواین, توم سایر. زرین, تهران, ص ٢٦٣ص, نوشته شده.
ارنست همینگوی, ج‍زی‍ره‌ای‌ در ت‍وف‍ان‌. دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب، ش‍ه‍ری‍ار, بی جا, ص ۲۰۴ ص, نوشته شده.
جک لندن, داس‍ت‍ان‌ ک‍ی‍ش‌ اس‍ک‍ی‍م‍و. گوتنبرگ, بی جا, ص ۱۵ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دزد با دینامیت. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دزد ملیونها. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دزدان مزور. حسين برياني شبستري, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دسته سی نفری دزدان. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
جیمز اولیور کروود, سگ شمال. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ ص, نوشته شده.
آلن پینکرتون, عصیان در کشتی. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پینکرتون, عنکبوت سرخ. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
جک لندن, غ‍ول‍ه‍ای‌ دری‍ا. سعيدی, بی جا, ص ۱۵۲ ص, نوشته شده.
هریت الیزابت (بیچر) استو, ک‍ل‍ب‍ه‌ ع‍م‍و ت‍م‌. نوين, تهران, ص ۱۶۰ ص, نوشته شده.
هریت الیزابت (بیچر) استو, کلبه عمو تم. سعیدی، آریا, تهران, ص ٢٠٠ص, نوشته شده.
مارک تواین, کله پوک. اکباتان, بی جا, ص ٣٦٧ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ت‍ع‍م‍ی‍ر ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌. كوروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: س‍گ‌ ن‍اق‍لا. كوروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ص‍ن‍دوق‌ چ‍وب‍ی‌ ق‍دی‍م‍ی‌. كوروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ه‍دی‍ه‌ ت‍ول‍د اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌. ک‍وروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
ارنست همینگوی, م‍رد پی‍ر و دری‍ا. شهريار, بی ج, ص ۱۷۵ ص, نوشته شده.
مارک تواین, ماجراهای هاکلبری فین. ارسطو, تهران, ص ٣٩٤ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, مجسمه خونین. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
جک لندن, مسابقه. ع‍ل‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌, بی جا, ص ۷۶ ص, نوشته شده.
امی موریس لی لی, ناتان: شاگرد عیسى. نور جهان, تهران, ص ١٢٨ ص, نوشته شده.
نعره جنگ. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ٣٢ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, نقشه دزدى شده. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
مارگریت جنسن, ویکی سگ راهنما. نورجهان, تهران, ص [٧٤]ص, نوشته شده.
۱۳۵۸
پائولا فاکس, ب‍ل‍وف‍ی‍ش‌ در دری‍ا زن‍دگ‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د, داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌. بی نا, بی جا, ص ۹۳ ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
بردبیلور, آمیگو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٤ص, ۱۳۵۷.
جین وبستر, بابالنگ دراز. زرین, تهران, ص [٢٣٨] ص, ۱۳۵۷.
مارک تواین, قورباغه پرنده و آخرین برگ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۷.
ادیتا موریس‌, گ‍ل‍ه‍ای‌ ه‍ی‍روش‍ی‍م‍ا. آگاه, تهران, ص ۱۵۲ ص, ۱۳۵۷.
گزیده ای مصور از ادبیات جهان برای نوجوانان. اشرفی, تهران, ص ١٢ج, ۱۳۵۷.
دیوید ویلکرسون, ن‍وج‍وان‍ان‌ چ‍ه‌ م‍ی‍ج‍وی‍ن‍د؟, م‍ح‍ب‍ت‌ در ش‍ه‍ری‌ ف‍اس‍د. ک‍ان‍ون‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ای‍ران, تهران, ص ۱۸۶ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
ادیسون مارشال, خانواده رابینسون در آلاسکا. یکتا, تهران, ص ١٧٤ص, ۱۳۵۶.
ارسکین پرستون کالدول, ق‍ص‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اب‍‍ام. ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۰۸ص‌, ۱۳۵۶.
آرمسترانگ ولز اسپری, ک‍اپ‍ی‍ت‍ان‌ ک‍وک‌, ک‍اش‍ف‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌, ص ۱۴۴ ص, ۱۳۵۶.
هریت الیزابت (بیچر) استو, ک‍ل‍ب‍ه‌ ع‍م‍و ت‍م‌. اميركبير، كتابهاي پرستو, تهران, ص ۵۳۳ ص, ۱۳۵۶.