کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه چون و چرایی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مری جون گرسون, چرا آسمان دور است. پدیده, تهران, ص ۳۴ص, نوشته شده.
پ. کیپلیک, داس‍ت‍ان‍ی‌ از ب‍چ‍ه‌ ف‍ی‍ل‌. گوتنبرگ, تهران, ص ۲۴ ص, نوشته شده.
رامونا داربین, دختر بهار. موسسه وسائل آموزشی کیهان, تهران, ص [٢٤]ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
افسانه های مردم کنگو. رز, تهران, ص ١٢٨ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
قصه هائی از نویسندگان بزرگ برای نوجوانان, با آثاری از: ویکتور هوگو - تئوفیل گوتیه - .. آرمان, تهران, ص ۱۹۱ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۴۸
یو ونگ, افسانه های ملی لتونی. پدیده, تهران, ص ١٥٤ص, ۱۳۴۸.
ویلهلم کارل گریم, امیر پرندگان. گیلاره, تهرا, ص ١٥ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محسن رمضانی, افسانه هائى از: دراویش. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
۱۳۲۵
ب پریوالوا, داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ی‍ک‌ خ‍ان‍واده‌ م‍ه‍رب‍ان‌. ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, تهران, ص (۲۴) ص, ۱۳۲۵.