کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: کلیدواژه is جبار باغچه‌ بان  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جبار باغچه بان, بابا الثلج‌. كانون پرورش فكری‌كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۲۴ص, نوشته شده.
جبار باغچه بان, بادکنک. چاپخانه علمی, تهران, ص [١٦] ص, نوشته شده.
باغچه بان در کودکستان شیراز. نوشته شده.
کودکان و اسباب بازی. نوشته شده.
۱۳۵۲
جبار باغچه بان, بابا برفی‌. كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان‌, تهران, ص ۲۲ص, ۱۳۵۲.
۱۳۳۰
باغچه بان, علم آموزش, برای دانشسراهای مقدماتی پسران و دختران. علی اکبر علمی, تهران, ص ۱۱۰ص, ۱۳۳۰.
۱۳۲۴
جبار باغچه بان, عروسان کوه. چاپخانه علمی, تهران, ص ۱۶ ص, ۱۳۲۴.
۱۳۱۱
جبار باغچه بان, پیر و ترب. مطبعه سعادت, شیراز, ص ۱۶ص, ۱۳۱۱.
۱۳۰۸
جبار باغچه بان, زندگی کودکان: برای کودکستان‏ها و مطالعه اطفال ابتدایی. بی نا, شیراز, ص ٣٦ ص, ۱۳۰۸.
جبار باغچه بان, گرگ و چوپان, پی اس در یك پرده براى نمایش در كودكستانها و قرائت شاگردان مبتدى. مطبعه سعادت, شیراز, ص ۱۶ص, ۱۳۰۸.
۱۳۰۷
جبار باغچه بان, خانم خزوک یا خود انتخاب رفیق. مطبع اسلامى, شیراز, ص ۱۸ص, ۱۳۰۷.