باغچه‌بان و همسرش صفیه میربابایی در کودکستان پهلوی

باغچه‌بان و همسرش صفیه میربابایی در کودکستان پهلوی
عنوانباغچه‌بان و همسرش صفیه میربابایی در کودکستان پهلوی
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۹
تاریخ نشر

۱۵ اردیبهشت ۱۳۱۹

وضعیت رنگ

سیاه و سفید با تک رنگ قهوه ای

موضوعجبار باغچه‌ بان, صفیه، میربابایی, عکس, کودکستان پهلوی, کودکستان غیر دولتی
منابع

آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران

متن کامل

جبار باغچه‌بان و همسرش صفیه میربابایی در جمع کودکان کودکستان پهلوی، در خیابان سیروسBest Sneakers | Sneakers Nike Shoes