کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات ترجمه and پدیدآورنده is لئو لیونی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
لئو لیونی, آبی کوچولو، زرد کوچولو. پدیده, تهران, ص [٣٢]ص, نوشته شده.
لئو لیونی, م‍اه‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و. س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌, تهران, ص (۲۴)ص‌, نوشته شده.
۱۳۵۶
لئو لیونی, پرنده طلائی. اشرفی, تهران, ص [۳۲]ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
لئو لیونی, تکه به تکه. پدیده, تهران, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
لئو لیونی, بزرگترین خانه ی دنیا. پدیده, تهران, ص [۳۴] ص, ۱۳۵۳.
لئو لیونی, ماهى فقط ماهى است. پدیده, تهران, ص [۳۰] ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
لئو لیونی, سوئى مىماهى سیاهه. پدیده, تهران, ص [۳٠] ص, ۱۳۵۱.
لئو لیونی, فردریک. پدیده, تهران, ص [۳۰] ص, ۱۳۵۱.