کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کتیبه، کلیدواژه است  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
روز الیزه انسیل, بچه های سووتو. کتیبه, بی جا, ص ص [٢٣], نوشته شده.
مارتا شاپ, جانورانی که پیش از انسان روی زمین زندگی می کردند. کتیبه, بی جا, ص ٣٤ص, نوشته شده.
میکائیل فورمن, دای‍ن‍وس‍وره‍ا. ک‍ت‍ی‍ب‍ه, بی جا, ص ۳۵ص‌, نوشته شده.
یوگنی چاروشین, زندگی جانوران. کتیبه, بی جا, ص ۱۶ص, نوشته شده.
جولیان می, سنگواره چیست؟. کتیبه, تهران, ص ٣١ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
ارسکین پرستون کالدول, ق‍ص‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اب‍‍ام. ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۰۸ص‌, ۱۳۵۶.