جانورانی که پیش از انسان روی زمین زندگی می کردند

عنوانجانورانی که پیش از انسان روی زمین زندگی می کردند
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٠٢ک
پدیدآورندگانشاپ, مارتا
پدیدآورندگان همکاردیویس, بت, ریاحی, هرمز, چارلز شاپ,
ناشرکتیبه
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٤ص
اندازه١٩*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

مارتا و چارلز شاپ؛ تصاویر بت دیویس؛ ترجمه فرمزد

موضوعادبیات ترجمه, بت دیویس, چارلز شاپ, غیرداستان, فرمزد, کتاب, کتاب علمی, کتیبه, مارتا شاپ, مارتا و چارلز شاپ
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٤٥ ریال

عنوان کوتاهعلم برای نوجوانان؛ ٢
متن کامل

آشنایی با شیوه ی زندگی و ویژگی های جانوران پیش از تاریخ.url clone | JORDAN BRAND