کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: کلیدواژه is لطیفه های فارسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ملانصرالدین. دادجو, تهران, ص [١٠] ص, نوشته شده.
ملانصرالدین. شرکت انتشارات علمی و تحقیقاتی آویش, [تهران], ص [٣٠]ص, نوشته شده.
ملانصرالدین. بی نا, بی جا, ص ٨٠ص, نوشته شده.
۱۳۵۰
ملا و زنش, شامل بهترین قطعات فکاهی و لطیفه های جالب از کارهای ملانصرالدین بانضمام تصاویر متعدد. غزالی, تهران, ص ١٤٤ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۷
ملانصرالدین. پدیده, تهران, ص ٢ج, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
ملانصرالدین. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٧ص, ۱۳۴۵.
اسماعیل سعادت, ی‍ک‌ روز ب‍‍ا م‍لان‍ص‍ر‌ال‍دی‍ن. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌ خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۸ص‌, ۱۳۴۵.