کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: سامان، پدیدآورنده است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
ژان دو لافونتن, آسیابان، پسرش و الاغش. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, الاغ و اسب. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, دو کبوتر. بامداد, تهرا, ص ١٨ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, سگ گله و گرگ. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, سگی که شام اربابش را خورد. بامداد, تهرا, ص ٢٠ ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, شیر و موش. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, ماهیگیر و ماهی کوچک. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, موش شهری و موش دهاتی. بامداد, تهرا, ص ٢٠ ص, ۱۳۵۳.