کاربرگه

Found 12 results
فیلترها: پدیدآورنده is ژان دو لافونتن  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ژان دو لافونتن, مرغ طمعکار - روباه و لک لک- جیرجیرک و مورچه. پدیده, تهران, ص [١٢]ص, نوشته شده.
۱۳۵۳
ژان دو لافونتن, آسیابان، پسرش و الاغش. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, الاغ و اسب. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, دو کبوتر. بامداد, تهرا, ص ١٨ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, سگ گله و گرگ. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, سگی که شام اربابش را خورد. بامداد, تهرا, ص ٢٠ ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, شیر و موش. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, ماهیگیر و ماهی کوچک. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, موش شهری و موش دهاتی. بامداد, تهرا, ص ٢٠ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۳۷
ژان دو لافونتن, قصه‌های لافونتن. مهر ایران, ص ۱۱, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
ژان دو لافونتن, قصه های لافونتن. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۳۶.
ژان دو لافونتن, قصه‏های لافونتن. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران, ص ۱۵۸ص, ۱۳۳۶.