پرنده شناسی (۵)

عنوانپرنده شناسی (۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرامامی, کریم, فریدنی, نیکول, اعتماد, اسماعیل
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۴

شماره صفحهص ۵
وضعیت رنگ

عكس

موضوعاسماعیل اعتماد, پرنده شناسی, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, کریم امامی, منابع دیداری, نیکل فریدنی
متن کامل
پرنده شناسی (۵)