کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: پدیدآورنده is مهدی قلی هدایت  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مهدی قلی هدایت, دستور تعلیم الفبا: برای تذکر خاطر آموزگاران. مطبعه مجلس, بی جا, ص ١٤٩ص, نوشته شده.
مهدی قلی هدایت, س‍ه‌ ف‍ن‍دق‌. ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌م‍‍ع‍‍ارف, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
۱۳۳۴
مهدی قلی هدایت, هدایت،‌ مهدیقلی, ش دولتمرد، پژوهشگر آموزشی، نویسنده. ۱۳۳۴.
۱۳۰۷
مهدی قلی هدایت, بخشنامه :کلاه پهلوی. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۰۷.