س‍ه‌ ف‍ن‍دق‌

عنوانس‍ه‌ ف‍ن‍دق‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۹۸۷ک
پدیدآورندگانهدایت, مهدی قلی
تاریخ تولد - وفات

١٢٤٢-١٣٣٤

ناشرک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌م‍‍ع‍‍ارف
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٢٠*٤/١٥س.م
پدیدآورندگان

ت‍‍ال‍ی‍ف‌ م‍‍ه‍دی‍ق‍ل‍‍ی‌ ‌ه‍د‌ای‍ت‌ (م‍خ‍ب‍ر‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌)

موضوعادبیات تالیف, داستان, شعر, کتاب, کمیسیون معارف, مجموعه ها, م‍‍ه‍دی‍ق‍ل‍‍ی‌ ‌ه‍د‌ای‍ت‌ م‍خ‍ب‍ر‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌, مهدیقلی‌ ‌هدایت مخبرالسلطنه
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهخواندنی برای کودکان
متن کامل

مجموعه ی از شعر، داستان، قطعه ی ادبی و مطالب علمی از مهدیقلی هدایت؛ ایرج میرزا و یحیی دولت آبادیSport media | THE SNEAKER BULLETIN