کهنه ها و تازه ها : برندگان جوائز سلطنتی کتاب سال

عنوانکهنه ها و تازه ها : برندگان جوائز سلطنتی کتاب سال
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۶۶ن ا
ناشرکتابهای ماه
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۸

شماره

س ۱ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۲]-۲۳
موضوعجایزه سلطنتی, جایزه ها, داستانهای ایران باستان (کتاب), کتاب های ماه, مقاله, یارشاطر، احسان
متن کامل

اعلام نتایج برندگان جایزه ی سلطنتی. کتاب « داستان های ایران باستان » احسان یارشاطر از کتاب های برنده ی این سال می باشد.Authentic Sneakers | Sneakers